Seguidores

8/2/09


Coon Andree!! Buueenoo negraaa qee tee puedoo deeciir.. primeeroo qee tee reemil qiieroo, gracias por estar siempree! Cuuandoo te necesiitoo ayudandoomee a superar prooblemaas amooroosoos. a aconsejarmee siempre qe lo necesiitoo. a ayudarme a saber lo qe qiero! Graciaas poor todoo andiiis! Compañeraa de ..tooo! JAJA!! Buueno.. A veer.. aaaii tee acordaas en chapadmalal..??? jaja! Ell chuculuum!? :O El bombom ascesiino.. ? PORTEÑOS!???? :O :O :O jaja! Pescadiitoo? Noosee dodndee loo tengoo jaja! Mee lo robaaroon.. xP Nunk antees me habian regalado algoo asii poor (L JAJAJA! Buuenoo ii esoos soon unoos dee loos pocoos qee ai! En la priimariia aii milees! En estos ultimos tiempos? DIIISSNEEEYY! Casii mee olviidoo! Jaajaja! Deemaciiaadoo groosso esee diia! Comoo me caguee de riisaa.. con el sapoo.. laa veciinaa sexii.. jaja! Cdoo pasabaan los autoos ii nos mojabaan.. cdoo qeriaamoos ir a bernachi pero floop no!! -. jaja! Laa teraapia de los celularees. Yoo me sabee con floop! Jajaa Buueno ii aii un mooontoon dee recuuerdoos remil graciosooss! Laas fotoos truucaafdaas? Qee manera de cagarse de risa i de estar al pedoo.. eramoos las doos en cooma haciiendoo eso.. jaja! Buuenoo andiis tee dejoo.. Un besootee Tee qiieroo demaciiaadoo anndiiiiss!! toi siiempree!!
MeeL! =]

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

Ya estas aca, ahora comenta (?